Poskytované právne služby
za nasledovných podmienok:
 • navrhovaný predmet podnikania pozostáva výlučne z voľných, remeselných alebo viazaných živností
 • klient má k dispozícii a doloží všetky potrebné dokumenty
 • Výsledok: v rámci uvedenej lehoty (6 pracovných dní pre kraj BB, 8 pracovných dní pre ostatné kraje) od prevzatia dokumentov vznikne spoločnosť (družstvo) so živnostenským oprávnením, t.j. schopná podnikania
Základné služby:
 • konzultácie a poradenstvo
 • spísanie zakladajúcich dokumentov a ostatných listín
 • najrýchlejšie možné vybavenie živnostenského oprávnenia a zápisu do obchodného registra pri minimalizácii nákladov
Doplnkové služby:
 • sprostredkovanie umiestnenia registračného sídla na adresách spolupracujúceho
 • partnera v Banskej Bystrici
 • registrácia spoločnosti (družstva) na daň z príjmov
 • registrácia spoločnosti (družstva) na daň z pridanej hodnoty
(týka sa prípadov zmien vo fungujúcich spoločnostiach a družstvách ako napr. odvolanie a voľba konateľa s.r.o., prevod obchodného podielu, zmena sídla, rozšírenie predmetu podnikania, zvýšenie alebo zníženie základného imania a pod.)

Základné služby:
 • konzultácie a návrhy riešení
 • spísanie listín a podkladov vyžadovaných príslušnými orgánmi
 • najrýchlejšie možné vybavenie v rámci živnostenského a obchodného registra pri minimalizácii nákladov
Doplnkové služby:
 • sprostredkovanie umiestnenia registračného sídla na adresách spolupracujúceho partnera v Banskej Bystrici
Základné služby:
 • konzultácie a návrhy riešení
 • spísanie listín a podkladov vyžadovaných príslušnými orgánmi
 • najrýchlejšie možné vybavenie v rámci obchodného registra
Poznámka: nevykonávam funkciu likvidátora
týka sa najmä prípadov:
 • kúpy alebo predaja bytov, rodinných domov, pozemkov (vo výlučnom vlastníctve, podielovom alebo bezpodielovom spoluvlastníctve) alebo priemyselných objektov
 • zaťaženia nehnuteľností záložným právom alebo vecným bremenom
 • zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov z dôvodu, že jeden z manželov podniká a vysporiadanie BSM (ohľadom nehnuteľností) dohodou
Základné služby:
konzultácie a návrhy riešení spísanie príslušných zmlúv, návrhov do katastra nehnuteľností a ostatných listín a podkladov zastupovanie v rámci katastrálneho konania

Doplnkové služby:
 • zisťovanie údajov z internetového katastra nehnuteľností
 • kontrola súladu zmlúv ohľadom kúpy a predaja nehnuteľností so zákonom


Výhody pre klienta:

 • niekoľkoročné skúsenosti v uvedených oblastiach
 • rýchly a komplexný servis
 • prax s medzinárodnou klientelou (z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Talianska, Veľkej Británie, Maďarska, Česka)
 • komunikácia aj v anglickom a nemeckom jazyku
 • prijateľné ceny a snaha o minimalizáciu nákladov pre klienta
 • možnosť riešenia súvisiacich otázok v rámci spolupráce s daňovými poradcami, notármi, tlmočníkmi a prekladateľmi a spoločnosťami poskytujúcimi prenájom sídla
 • zaručený elektronický podpis - rýchlejšie vybavenie podaní